Kleine
grotemensenlettertjes

Kleine grotemensen-lettertjes

Algemene voorwaarden ZoetZuur Kumpany

1.     Definities

 Opdrachtnemer: ZoetZuur Kumpany, oftewel de plek waar je liefdevol een schop onder je kont krijgt. We staan natuurlijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78254817. Als we in deze voorwaarden spreken van ‘we en wij’, bedoelen we daar opdrachtnemer mee.

Opdrachtgever: degene die open staat voor het anders aanpakken en op zoek is naar schurende coaching en de opdracht mondeling geeft of de offerte of overeenkomst tekent. Als we in deze voorwaarden spreken van ‘je en jij’, bedoelen we daar de opdrachtgever mee.

Annuleren: annuleren van de opdracht, als de training of workshop nog niet is gestart. Op annuleren zijn specifieke voorwaarden van toepassing.

Tussentijds beëindigen: een overeenkomst van opdracht kan tussentijds worden beëindigd, als de training of opdracht al is gestart. Op tussentijds beëindigen zijn specifieke voorwaarden van toepassing.

Wijziging: wijziging van de opdracht kan met instemming van beide partijen of wanneer anders is aangegeven.

Zoet: Zoet is een meerdaagse training.

Zuur: Zuur is individuele coaching.

Zout: Zout is een workshop op locatie.

Bitter: Bitter is advies aan jouw bedrijf en organisatie.

 

2.     Toepasselijkheid van de kleine letters

 

De kleine letters in deze tekst zijn van toepassing op alles wat we mondeling en schriftelijk overeenkomen en alle daaruit voortkomende voorbereidende en uitvoerende handelingen. Lees ze vooral voordat het te laat is. Om er voor te zorgen dat je ze niet over het hoofd ziet, sturen we de voorwaarden toe als je een offerte opvraagt en als je een overeenkomst met ons sluit. Ook kan je ze altijd lezen op onze website.

We willen nergens omheen draaien en duidelijk zijn voordat je aan een losser en echter leven gaat beginnen. Daarom even het volgende: als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Nadat jij met mij hebt besproken hoe jij met mij wil werken, worden deze afspraken schriftelijk bevestigd aan jou als opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

 

3.     Wie en wat is ZoetZuur Kumpany

 

ZoetZuur Kumpany wil dat de wereld niet naar de klote gaat en doet dat door middel van coaching, training en workshops gericht op persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin van het woord. Een simpele missie, maar wel eentje die we serieus nemen. ZoetZuur Kumpany coacht, traint en geeft workshops aan degene die wil leren leven vanuit zijn hart. Dat is softe taal voor ‘zeggen wat je echt vindt’.

Wij zijn gevestigd in Rosmalen aan de Staccatostraat 14, bereikbaar via telefoon op 073-3034670, via mail naar info@ZoetZuur-Kumpany.nl en als klap op de vuurpijl kan je alles over ons terug vinden op onze website www.zoetzuur-Kumpany.nl.

 

4.     Het aanbod

 

We willen dat je alle ruimte hebt om jezelf te ontwikkelen en je laten verbazen over de mogelijkheden in het leven met een ZoetZuur sausje. We willen daarbij geen ruis op de lijn over het aanbod, dus onderstaand een aantal belangrijke punten.

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Als een wet veranderd, bijvoorbeeld over de hoogte van de BTW, dan kunnen deze wijzigingen worden doorgevoerd in het aanbod.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. Die beschikbare informatie bedoelen we ruim, van NAW-gegevens tot aan beschikbaarheid van coaches en alles wat daar tussen zit. Als we iets niet weten, kunnen we het ook niet meten.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten en dergelijke.

 

5.     De overeenkomst uitvoeren

 

 1. Met het uitvoeren van de overeenkomst willen dat je de beste versie van jezelf wordt of in ieder geval een stapje dichterbij. Om dat te bereiken, spannen wij ons zo goed als van ons mag worden verwacht in. We nemen onze inspanningsverplichting serieus. We vinden het belangrijk om hier te vermelden dat we geen resultaatverplichting hebben.
 2. Om de overeenkomst zo goed als mogelijk uit te voeren hebben we soms meer informatie van je nodig. Alles wat je met ons deelt is bij ons veilig. Lees hier meer over in artikel 12 en 13 van deze voorwaarden.
 3. Sommige informatie houden wij mensen liever voor onszelf. Toch is het voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk dat je ons op de hoogte stelt van gezondheidskwesties die van invloed kunnen zijn op de coaching, training of workshops. Twijfel je of iets invloed zou kunnen hebben? Maak het bespreekbaar, zodat we je kunnen adviseren. We vallen in herhaling, maar we gaan vertrouwelijk om met deze informatie. We hebben die verplichting uitgebreider beschreven onder artikel 12 en 13 van deze voorwaarden.

 

6.     Betalen

 

 1. We factureren het gehele bedrag ineens. In de offerte staat ook hoe er wordt gefactureerd. De betaling van de offerte vindt plaats door overmaking op IBAN NL29 RABO 0356 0723 71 t.n.v. ZoetZuur Kumpany. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Als niet op tijd wordt betaald sturen we een herinnering. We wijzen je in deze herinnering op de eventueel bijkomende kosten.
 3. Als na het sturen van deze herinnering helemaal niet wordt betaald, dan ben je van rechtswege in verzuim. Wij behouden ons in dat geval het recht voor om de overeenkomst stop te zetten. Dat kan zijn voor aanvang of tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Als niet op tijd of niet wordt betaald ben je vanaf dat moment ook wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien wij de vordering ter incasso uit handen geven ben jij ook verplicht de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn te betalen.
 4. Zijn er vragen of bezwaren over de factuur? We willen graag onduidelijkheden wegnemen. Als je bezwaren hebt over de factuur dan dienen deze binnen twee weken na het ontvangen van de facturen schriftelijk bij ons te worden gemeld.

 

7.      Duur en beëindiging

 

 1. Soms klikt het niet of gaat het niet. De overeenkomst kan altijd op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. Ook wanneer we al een traject zijn gestart.
 2. Voor niets gaat alleen de zon op: als de overeenkomst wordt beëindigd moeten financiële verplichtingen wel worden nagekomen. Dit betekent dat ook bij tussentijdse beëindiging de volledig overeengekomen kosten door jou betaald moeten worden.

 

8.      Annuleren

 

Het zou natuurlijk ontzettend zonde zijn als jij en wij van de Kumpany niet samen aan Zoet, Zuur, Zout of Bitter of Umami kunnen beginnen. We realiseren ons dat er situaties zijn, waarin annuleren helaas moet gebeuren. Daarom hebben we hieronder uiteengezet wat de rechten en plichten zijn voor ons en voor jou als het feest eindigt voordat het begonnen is.

 

8.1  Wij annuleren

 

Wij behouden ons het recht voor om Zoet, Zuur, Zout, Bitter of Umami te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren.  Wij laten je dit per e-mail weten en bevestigen zo de annulering dan wel weigering.  Wij betalen in geval van annulering of weigering 100% van het tot dan toe door jou betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Het kan zijn dat er voor een open training onvoldoende deelnemers zijn. We kunnen dan besluiten de training te verplaatsen. Via mail wordt je hiervan uiterlijk één week voor aanvang van de training op de hoogte gebracht met daarin de eerstvolgende trainingsmogelijkheid.

Als je niet kan op de eerstvolgende trainingsmogelijkheid, kijken we naar een nieuwe trainingsmogelijkheid. We vinden het namelijk heel stoer dat jij jezelf persoonlijk wil uitdagen en we denken daarom graag mee. Is er geen passende nieuwe datum te vinden voor de start van je nieuwe leven? Dan beëindigen we de opdracht en betalen we 100% van het tot dan toe door jou betaalde bedrag terug.

 

8.2  Jij wil annuleren

 

Een mix van ingrediënten zorgt ook voor een mix van voorwaarden. We staan voor duidelijkheid. Daarom hieronder per ingrediënt de annuleringsvoorwaarden.

 

8.2.1  Als je Zoet wil annuleren

 

Zoet is een lang traject. Als je Zoet besluit te annuleren dan kan dat kosteloos tot 2 maanden voor aanvang van de training. De annulering dien je per mail te versturen naar info@ZoetZuur-Kumpany.nl. We hanteren wel de voorwaarde dat de annulering pas definitief is als wij de annulering hebben bevestigd.

Wij brengen kosten in rekening als wij de annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de training ontvangen. De hoogte van de kosten zijn:

 1. Volledige deelnamekosten als wij de annulering binnen 1 maand voor aanvang van de training ontvangen.
 2. 75 % van de deelnamekosten als er binnen 6 weken en 1 maand voor aanvang van de training wordt geannuleerd.
 3. 50% van de deelnamekosten als er binnen twee maanden en 6 weken voor aanvang van de training wordt geannuleerd.
 4. Volledige deelnamekosten als je niet op komt dagen op de eerste trainingsdag van een meerdaagse training. We zien dit als een annulering van de training.

Indien je onverwacht niet kunt op een vastgelegde trainingsdag van een open training (niet de eerste trainingsdag) neem dan contact met ons op. We bekijken dan samen wat de alternatieven zijn. Garanties zijn er maar weinig in het leven en ook hier kunnen wij niet garanderen dat er een alternatief is. Het is in ieder geval niet mogelijk aan te sluiten op een andere dag als de maximaal aantal deelnemers al is bereikt of wanneer de soort training dit niet toe laat. We beperken het inhalen van een trainingsdag tot maximaal 1 dag. Deze dag kan binnen 12 maanden worden ingehaald.

In de plaats stelling is mogelijk. Met andere woorden: je kan iemand anders de training laten volgen. De in de plaats stelling is pas definitief als wij dit hebben bevestigd. Een verzoek om een ander de trainingsplek te laten innemen kan via de mail worden gedaan en worden verstuurd naar info@ZoetZuur-Kumpany.nl. De kosten voor de training worden na akkoord van alle partijen in rekening gebracht bij de partij die de plaats inneemt. Alle overeengekomen voorwaarden blijven bij in de plaats stelling van toepassing.

 

8.2.3 Als je Zuur wil annuleren

Als je Zuur besluit te annuleren of als je Zuur wil wijzigen dan moet dit per mail. De mail kan je sturen naar info@ZoetZuur-Kumpany.nl. De annulering of wijziging is definitief als wij deze per mail hebben bevestigd. Stuur een verzoek voor wijziging of annulering zo snel mogelijk.

Ben je op de geplande Zuur coaching afspraak ziek, of is duidelijk dat je dan nog ziek zult zijn, is het mogelijk om de afspraak kosteloos te verplaatsen.

Heel Zuur als je Zuur volledig wil annuleren.  Als je Zuur helemaal wil annuleren bekijken we eerst samen of er passende alternatieven zijn. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, wat wij beoordelen, gelden annuleringsvoorwaarden. De kosten voor annulering van Zuur zijn:

 1. Bij annulering na inschrijving, en is wijziging voor jou niet mogelijk, dan zijn tot 14 dagen voor aanvang van Zuur coaching de annuleringskosten 50 %.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen 7 dagen en uiterlijk 2 dagen voor aanvang van Zuur coaching, en is wijziging voor jou niet mogelijk, dan zijn de annuleringskosten 75 %.
 3. Bij annulering na inschrijving binnen 24 uur voor de Zuur coaching afspraak brengen wij de annuleringskosten volledig in rekening, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht.
 4. Bij het niet verschijnen zonder bericht na inschrijving voor de Zuur coaching afspraak brengen wij de kosten in rekening van het gemiste gesprek van 1,5 uur.

 

8.2.4 Als je Zout wil annuleren

Als je Zout besluit te annuleren dan kan dat kosteloos tot 2 maanden voor aanvang van de workshop. De annulering dien je per mail te versturen naar info@ZoetZuur-Kumpany.nl. We hanteren wel de voorwaarde dat de annulering pas definitief is als wij de annulering hebben bevestigd.

Wij brengen kosten in rekening als wij de annulering binnen 2 maanden voor aanvang van Zout ontvangen. De hoogte van de kosten zijn:

 1. Volledige kosten als wij de annulering binnen 1 maand voor aanvang van Zout ontvangen.
 2. 75 % van de kosten als er binnen 6 weken en 1 maand voor aanvang van Zout wordt geannuleerd.
 3. 50% van de kosten als er binnen twee maanden en 6 weken voor aanvang van Zout wordt geannuleerd.

Indien er sprake is van een onverwachte situatie kunnen we altijd kijken of er een andere geschikte mogelijkheid, wat wij beoordelen, is tot het inplannen van een andere datum voor een Zoute dag.

 

8.2.5 Als je Bitter wil annuleren

Voorkom een bittere pil en annuleer op tijd. De annulering dien je per mail te versturen naar info@ZoetZuur-Kumpany.nl. We hanteren wel de voorwaarde dat de annulering pas definitief is als wij de annulering hebben bevestigd. Bitter annuleren kan kosteloos tot 3 maanden voor aanvang van Bitter.

Wij brengen kosten in rekening als wij de annulering binnen 3 maanden voor aanvang van Bitter ontvangen. De hoogte van de kosten zijn:

 1. Volledige deelnamekosten als wij de annulering binnen 6 weken voor aanvang van Bitter ontvangen.
 2. 75 % van de deelnamekosten als er binnen 2 maanden en 6 weken voor aanvang van Bitter wordt geannuleerd.
 3. 50% van de deelnamekosten als er binnen 10 weken en 2 maanden voor aanvang van Bitter wordt geannuleerd.
 4. 25% van de deelnamekosten als er binnen 3 maanden en 10 weken voor aanvang van Bitter wordt geannuleerd.

Indien er sprake is van een onverwachte situatie kunnen we altijd kijken of er een andere geschikte mogelijkheid, wat wij beoordelen, is tot het inplannen van Bitter. Een bittere kijk van de Kumpany kost tijd, om die reden kunnen wij niet garanderen dat een andere datum mogelijk is.

 

8.2.6 Als je Umami wil annuleren of tussentijds wil beëindigen

 

Umami is een ontdekkingsreis die extra voorbereiding nodig heeft. Annulering, tussentijds beëindiging of wijzigen van Umami heeft daarom specifieke voorwaarden.

Als je Umami wil annuleren dien je de annulering per mail kenbaar te maken. De mail kan je sturen naar info@ZoetZuur-Kumpany.nl. De annulering is definitief als wij de annulering bevestigen.

Annulering kan niet kosteloos. De kosten voor annulering van Umami zijn:

 1. Bij annulering na inschrijving tot 4 maanden voor aanvang zijn de annuleringskosten 25 %.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen 4 maanden en voor 3 maanden voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 3. Bij annulering na inschrijving binnen 3 maanden en voor 2 maanden voor aanvang zijn de annuleringskosten 75%.
 4. Bij annulering na inschrijving binnen 2 maanden voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%

Als je Umami tussentijds wil beëindigen dan kan dat. Bij tussentijdse beëindiging van Umami worden de volledige deelnamekosten bij je in rekening gebracht.

Als je Umami wil wijzigen vragen wij je om per mail contact met ons op te nemen. We kunnen wederom niet garanderen dat er op een ander moment plek is, maar we denken graag met je mee. Een verzoek om de data van Umami te wijzigen kan uiterlijk tot 2 maanden voor aanvang van Umami worden ingediend via een mail die je kan sturen naar info@ZoetZuur-Kumpany.nl . De wijziging is definitief als wij deze hebben bevestigd.

 

9.     Aansprakelijkheid Zoet, Zuur, Zout of Bitter

 

 1. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door onze verrichte diensten.
 2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Als een opdracht een langere looptijd heeft dan zes maanden, dan wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Dit is een afwijking op lid 2 van dit artikel.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan derden of zaken van derde die door jou tijdens Zoet, Zuur, Zout of Bitter is aangebracht.
 6. Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, nadrukkelijk uit.

 

9.1  Aansprakelijkheid Umami

 

Voor de duidelijkheid willen we voor Umami het volgende benadrukken:

 1. Wij zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor strafrechtelijke feiten die zich voordoen voor, tijdens of na Umami.
 2. Wij zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor ontstane immateriële en/of materiele schade ontstaan door jou of door derden voor, tijdens of na Umami.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens Umami. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan derden of zaken van derde die door jou voor, tijdens of na Umami zijn aangebracht.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade indien je besluit Umami tussentijds te beëindigen.

 

10.   Trainer

 

 1. Bij ziekte van een trainer/adviseur zorgen wij in principe voor vervanging van de trainer, zodat niemand hoeft te balen dat het niet door gaat. Wij zorgen voor een passende trainer en zijn niet aansprakelijk als er een andere trainer dan gepland de beste versie van jou tevoorschijn tovert.
 2. Als wij helaas niet (tijdig) kunnen zorgen voor vervanging van een trainer/adviseur blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting de training(sdag) alsnog uit te voeren op een tijdstip dat in overleg met de deelnemers wordt vastgesteld.

 

11.  Verblijf- en cateringkosten

 

 1. De vermelde trainingsprijzen zijn exclusief alle kosten die betrekking hebben op het verblijf en catering, tenzij expliciet anders staat vermeld.
 2. Alle andere kosten worden apart door ons in rekening gebracht. De andere kosten worden apart bij de factuurprijs vermeld of de betreffende locatie, in de vorm van arrangement kosten.
 3. Je weet vooraf waar je aan toe bent; alle prijzen worden vermeld op de offerte.

 

12.   Geheimhouding

 

 1. Tijdens de tijd die we met elkaar doorbrengen kan er behoorlijk wat informatie op tafel komen. Wij en jij zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel ons, andere deelnemers als de samenleving behouden we ons het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zullen wij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en wij ons in dat geval niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn we niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling

 

13.  Privacy

 

Bij het sluiten van de overeenkomst ga je akkoord met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij houden rekening met de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat bij het verwerken van persoonsgegevens wij rekening houden met jouw privacy.

 1. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en worden niet voor eigen doeleinden verwerkt.
 2. Persoonsgegevens bewaren wij zolang dat noodzakelijk is en of wettelijk verplicht.
 3. Wij registeren alleen de door jou aangeleverde persoonsgegevens.
 4. We nemen passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens en verwerken de gegevens in ieder geval nooit buiten de Europese Unie.
 5. De Autoriteit Persoonsgegevens mag altijd zelf controle uitvoeren op de verwerking van persoonsgegevens. Wij verlenen hieraan medewerking.
 6. Als er sprake is van een datalek, dus een ‘beveiligingsincident’ dat betrekking heeft op de persoonsgegevens die verwerkt zijn voor de opdracht, wordt dit binnen 24 uur na het datalek bij jou gemeld. We overleggen dan over eventuele maatregelen die we moeten nemen. Er wordt desgewenst meegewerkt aan melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 7. Wij zullen als verwerker zelf een overzicht bijhouden van eventuele incidenten.
 8. Wij zullen persoonsgegevens nooit zonder jou toestemming delen, tenzij er sprake is van wettelijk bevel. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als wij door bevoegde instanties worden verplicht persoonsgegevens te delen.
 9. Voor inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via ons mailadres info@ZoetZuur-Kumpany.nl.

 

14.  Klachtenprocedure

 

 1. Indien je klachten hebt over de verrichtte werkzaamheden dien je dit zelf binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht bij ons kenbaar te maken. Dat kan per mail naar info@ZoetZuur-Kumpany.nl of er aangetekende post.
 2. Meld de klacht zo snel mogelijk en binnen een redelijk termijn. Meld de klacht binnen 14 dagen nadat je hebt geconstateerd niet tevreden te zijn. Voor niet-particulieren geldt dat na 14 dagen van levering van de dienst de klachttermijn is verstreken.
 3. Na kennisname en bespreking van de klacht met jou, zullen we zo goed als mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
 4. Het kan zijn dat we er samen niet uit komen en je besluit naar de rechter te stappen. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.

 

15.  Tot slot

 

Bedankt voor het lezen. Nu weten we dat jij weet waar je aan toe bent. Wil je in de toekomst opnieuw wat ZoetZuur’s ervaren en sluit je een nieuwe overeenkomst? Dan sturen we je altijd de laatste versie van de voorwaarden toe.

 

 

 

Ik ben klaar voor Algemene Voorwaarden

Voorkom teleurstellingen.

Afwijzing: bah! Eén van de grootste redenen voor minderwaardigheidscomplexen en diepe wonden geslagen in je kinderjaren. Die je vervolgens als volwassene jarenlang onnodig met je meedraagt. Ik help je daar vanaf, wedden? Maar: je moet er wel echt aan toe zijn. Om te bekijken of je dat (al) bent, kauw even op onderstaande vragen.

Tip: antwoorden met een sterretje* zijn juist.

nieuwsbrief

* verplicht
/