Kleine
grotemensenlettertjes

Kleine grotemensen-lettertjes

ALGEMENE VOORWAARDEN COACHING EN TRAININGEN

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

ZoetZuur Kumpany richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. ZoetZuur Kumpany is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 78254817. 

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze ZoetZuur Kumpany, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden
van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van
ZoetZuur Kumpany. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. ZoetZuur Kumpany kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor gederfde inkomsten voortgekomen uit advies door ZoetZuur Kumpany. Een eventuele aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs,
  inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking op IBAN NL29 RABO 0356 0723 71 t.n.v. ZoetZuur Kumpany. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het
  openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
 4. Facturatie ten behoeve van een coachingtraject geschiedt in twee delen. De helft zal gefactureerd worden voor het plaatsvinden van de 1e sessie. De andere helft, inclusief de gemaakte reiskosten, worden na afronden van het traject gefactureerd.
 5. Facturatie ten behoeve van een training geschiedt voor het plaatsvinden van de training. Bij meerdere sessies wordt de helft gefactureerd voor het plaatsvinden van de 1e bijeenkomst. Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij ZoetZuur Kumpany binnen te zijn.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Annuleringen

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever

Coaching
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Trainingen
Annuleren kan per e-mail (info@ZoetZuur-Kumpany.nl) tot 14 kalenderdagen voor de start van de training, opleiding of workshop. Let op: de annulering is pas geldig als u van ZoetZuur Kumpany een bevestigingsmail hebt ontvangen. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de training of bij het niet volledig volgen van een meerdelige training betaalt de deelnemer de volledige deelnamekosten. Vervanging door een collega is altijd mogelijk.

 1. De annuleringsregelingen gelden ook bij het verschuiven van een deelnemer naar een andere training binnen 14 dagen
  b) Als de deelnemer van meerdaagse training op de eerste trainingsdag niet aanwezig is, wordt dit als een annulering aangemerkt voor de gehele trainingscyclus.
  c) ZoetZuur Kumpany behoudt zich het recht voor, de open trainingen te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Via e-mail wordt u hiervan uiterlijk één week voor aanvang van de training op de hoogte gebracht met daarin de eerstvolgende trainingsmogelijkheid.
  d) Mocht u tijdens een open training onverhoopt een trainingsdag missen (niet de eerste trainingsdag), dan kunt u contact met ons opnemen voor een alternatief. Inhalen is niet bij alle trainingen mogelijk en alleen indien andere groepen niet vol zijn. Het inhalen van trainingsdagen is beperkt tot maximaal 1 dag. Deze kunnen alleen binnen 12 maanden worden ingehaald.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Trainers

 1. Bij ziekte van een trainer/adviseur dient ZoetZuur Kumpany in beginsel zorg te dragen voor vervanging.
  Als ZoetZuur Kumpany redelijkerwijze niet (tijdig) kan zorgen voor vervanging van een trainer/adviseur blijft de aansprakelijkheid van ZoetZuur Kumpany beperkt tot de verplichting de training(sdag) alsnog uit te voeren op een tijdstip dat in overleg met de deelnemers wordt vastgesteld.

Artikel 11 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 | Verblijf- en cateringkosten

 1. De vermelde trainingsprijzen zijn exclusief alle kosten die betrekking hebben op het verblijf en catering, tenzij expliciet anders staat vermeld.
  b) Alle andere kosten worden apart in rekening gebracht door: ZoetZuur Kumpany. De andere kosten worden apart bij de factuurprijs vermeld of de betreffende locatie, in de vorm van arrangement kosten. 

Artikel 14 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Voorkom teleurstellingen.

Afwijzing: bah! Eén van de grootste redenen voor minderwaardigheidscomplexen en diepe wonden geslagen in je kinderjaren. Die je vervolgens als volwassene jarenlang onnodig met je meedraagt. Ik help je daar vanaf, wedden? Maar: je moet er wel echt aan toe zijn. Om te bekijken of je dat (al) bent, kauw even op onderstaande vragen.

Tip: antwoorden met een sterretje* zijn juist.

nieuwsbrief

* verplicht
/